پاتی برخه
د اوریدنې مرستې ټیکنالوژي

د نوي تاج د ناروغۍ له خپریدو راهیسې ، روسیه په پرله پسې ډول د خلکو لید کې د پرله پسې خبرونو او پالیسیو سره څرګند دی

د نوي تاج د ناروغۍ له پیل راهیسې ، روسیه ...

نور یی ولوله