څه پیدا نه شول

بخښنه غواړو ، مګر کومه پایله ونه موندل شوه. شاید لټون به د اړوند پوسټ موندلو کې مرسته وکړي.