د OTC اوریدنې قانون ، خبرونه ، او تحقیقاتو کې مرسته کوي.